A+
A-
Wersja kontrastowa
Starostwo Powiatowe w Poznaniu

 Drukuj

e-U11 Wydanie pozwolenia na rozbiórkę

Kogo dotyczy

Osoby chcące uzyskać decyzję

Czas realizacji

Decyzje w Wydziale Administracji Architektoniczno - Budowlanej wydawane są niezwłocznie w terminie do miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin rozpatrzenia sprawy wynosi 2 miesiące.
Do w/w terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek wraz z oświadczeniem o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w formie elektronicznej należy pobrać ze strony internetowej e-budownictwa - https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/
 • Wniosek na drukach podpisany przez Inwestora/ów lub osobę upoważnioną przez Inwestora (druk do pobrania ze strony internetowej lub w urzędzie). Upoważnienie przedkłada się na piśmie w oryginale wraz z uiszczoną opłatą skarbową.
Załączniki:
 • zgodę właściciela obiektu;
 • szkic usytuowania obiektu budowlanego,
 • opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych
 • opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia,
 • pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane przepisami szczególnymi,
 • w zależności od potrzeb, projekt rozbiórki obiektu
 • pełnomocnictwo - w przypadku ustanowieniu pełnomocnictwa (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

Opłaty

Opłatę skarbową uiszcza się wraz ze składanym wnioskiem (wówczas opłata ta zostanie naliczona) na konto: nazwa odbiorcy:
Miasto Poznań, Wydział Finansowy,
Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych,
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań;
nr rachunku konto PKO Bank Polski S.A.
94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

Opłaty można dokonać między innymi:
 • w placówce pocztowej
 • w sklepach, w których działa punkt płatniczy
 • poprzez bankowość mobilną - za pośrednictwem osobistego telefonu z własną bankowością elektroniczną złożenie tą drogą dyspozycji oraz przesłanie na adres mailowy urzędnika potwierdzenie opłaty
 • przelew tradycyjny
Wydanie decyzji, w sprawach mieszkaniowych nie podlega opłatom skarbowym.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronom postępowania odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Starosty Poznańskiego.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
Na podstawie Art. 30b ust. 4 pkt 2) Ustawy Prawo Budowlane wniosek o pozwolenie na rozbiórkę w formie dokumentu elektronicznego składa się za pośrednictwem portalu e-Budownictwo.

Dodatkowe informacje

Rozpoczęcie robót rozbiórkowych może nastąpić kiedy decyzja stanie się ostateczna. Powyższą informację można uzyskać w tutejszym Wydziale Administracji Architektoniczno- Budowlanej.

Wydanie dziennika rozbiórki - Inwestor występuje z odrębnym wnioskiem do Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej. Dziennik wydaje się terminie 3 dni, jeżeli decyzja o pozwoleniu na rozbiórkę stała się ostateczna.

Uwaga!
Roboty budowlane związane z rozbiórką istniejących obiektów należy prowadzić ze szczególnym uwzględnieniem przepisów art. 52 i 60 ustawy o ochronie przyrody.


Miejsce załatwienia sprawy

Złożenie dokumentów: Sekretariat Wydziału, parter, pokój Nr 010.
Wszelkie informacje w sprawach związanych z wnioskiem o pozwolenie na budowę można uzyskać pod nr telefonu
61 8410-504,  61 8410-550.
Odbiór dokumentów: parter, pokój nr 009. Decyzję wraz z załącznikami Inwestor odbiera osobiście
lub za pośrednictwem osoby przez niego upoważnionej. Upoważnienie przedkłada się na piśmie w oryginale
wraz z uiszczoną opłata skarbową. Wszelkie informacje w sprawach związanych z odbiorem dokumentacji można uzyskać
pod nr 61 8410-513.

Sposób załatwienia sprawy

W postępowaniu administracyjnym  sprawdza się kompletność wniosku  - w przypadku braków wzywa się Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. W sytuacji nie uzupełnienia wniosku we wskazanym terminie  sprawa pozostaje bez rozpatrzenia.
W trakcie postępowania informacji udziela inspektor prowadzący postępowanie wskazany podczas składania wniosku. Postępowanie administracyjne kończy wydanie decyzji.


Na podstawie Art. 30b ust. 4 pkt 2) Ustawy Prawo Budowlane wniosek o pozwolenie na rozbiórkę w formie dokumentu elektronicznego składa się za pośrednictwem portalu e-Budownictwo.

Po kliknięciu w poniższy formularz nastąpi automatyczne przekierowanie na zewnętrzny portal e-Budownictwo.

E-formularz

© 2024 Starostwo Powiatowe w Poznaniu
aplikacja: 1.10.002.009, baza: 1.8.5.12