A+
A-
Wersja kontrastowa
Starostwo Powiatowe w Poznaniu

 Drukuj

e-U09 Uzyskanie zaświadczenia o samodzielności lokalu

Kogo dotyczy

Osoby chcące uzyskać zaświadczenie

Czas realizacji

Do 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Wymagane dokumenty

Wniosek na drukach podpisany przez Inwestora/ów lub osobę upoważnioną przez Inwestora (druk do pobrania ze strony internetowej lub w urzędzie). Upoważnienie przedkłada się na piśmie w oryginale wraz z uiszczoną opłatą skarbową.

Załączniki:
  • 3 egzemplarze inwentaryzacji lokalu wraz z opisem, sporządzone przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia budowlane;
  • dokument potwierdzający fakt oddania budynku do użytkowania;
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia: 17,00 zł za każdy z lokali.

Opłaty

Opłatę skarbową uiszcza się wraz ze składanym wnioskiem (wówczas opłata ta zostanie naliczona) na konto: nazwa odbiorcy:
Miasto Poznań, Wydział Finansowy,
Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych,
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań;
nr rachunku konto PKO Bank Polski S.A.
94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

Opłaty można dokonać między innymi:
  • w placówce pocztowej
  • w sklepach, w których działa punkt płatniczy
  • poprzez bankowość mobilną - za pośrednictwem osobistego telefonu z własną bankowością elektroniczną złożenie tą drogą dyspozycji oraz przesłanie na adres mailowy urzędnika potwierdzenie opłaty
  • przelew tradycyjny

Tryb odwoławczy

Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia. Zażalenie należy złożyć za pośrednictwem Starosty Poznańskiego.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. - o własności lokali.
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Dodatkowe informacje

Złożenie dokumentów: Sekretariat Wydziału, parter, pokój Nr 010. Wszelkie informacje w sprawach związanych  z wnioskiem o pozwolenie na budowę można uzyskać pod nr telefonu 61 8410 504,  61 8410 550.
Odbiór dokumentów: parter, pokój nr 009. Zaświadczenie Inwestor odbiera osobiście lub  za pośrednictwem osoby  upoważnionej. Upoważnienie przedkłada się na piśmie wraz z dowodem uiszczonej opłaty skarbowej w wysokości 17 złotych. Nie pobiera się opłaty od członków najbliższej rodziny i zameldowanych pod tym samym adresem.  Wszelkie informacje w sprawach związanych z odbiorem dokumentacji można uzyskać pod  nr 61 8410-513.

Sposób załatwienia sprawy - wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu.*
W trakcie postępowania informacji udziela inspektor prowadzący postępowanie wskazany podczas składania wniosku.

*W przypadku braków wzywa się wnioskodawcę do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.
W sytuacji nieuzupełnienia wniosku we wskazanym terminie, zostanie wydane postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia.

 


© 2024 Starostwo Powiatowe w Poznaniu
aplikacja: 1.10.001.004, baza: 1.8.5.8