A+
A-
Wersja kontrastowa
Starostwo Powiatowe w Poznaniu

 Drukuj

e-U14 Wejście do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości

Kogo dotyczy

Osoby chcące uzyskać decyzję

Czas realizacji

14 dni od dnia złożenia wniosku.
Do terminu rozpatrzenia wniosku nie wlicza się terminów przewidzianych przepisami prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszania postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy Inwestora, albo z przyczyn niezależnych od organu.

Wymagane dokumenty

  • Wniosek wraz z oświadczeniem o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w formie elektronicznej należy pobrać ze strony internetowej e-budownictwa - https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/ Wniosek w sprawie załatwianej w formie e-usługi powinien zostać podpisany przez inwestora podpisem zaufanym epuap lub elektronicznym podpisem kwalifikowanym i przesłany na elektroniczną skrzynkę podawczą starostwa wraz z załącznikami.
  • Wniosek podpisany przez Inwestora /ów/ lub osobę upoważnioną przez Inwestora z uzasadnieniem i wskazaniem nieskutecznych czynności podjętych w celu uzyskania zgody właściciela sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu (najemcy) na wejście, oraz podaniem przewidywanego sposobu, zakresu i terminu korzystania z tych obiektów, a także ewentualną rekompensatę z tego tytułu. Upoważnienie przedkłada się na piśmie w oryginale wraz z uiszczoną opłatą skarbową. Wniosek w sprawie załatwianej w tradycyjnej formie pisemnej należy podpisać i w oryginale przesłać tradycyjną pocztą lub złożyć w starostwie wraz z załącznikami.
Załączniki:

ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę lub wykonanie robót budowlanych. Oryginał lub potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia.

Opłaty

Opłatę skarbową uiszcza się wraz ze składanym wnioskiem (wówczas opłata ta zostanie naliczona) na konto: nazwa odbiorcy:
Miasto Poznań, Wydział Finansowy,
Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych,
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań;
nr rachunku konto PKO Bank Polski S.A.
94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

Opłaty można dokonać między innymi:

  • w placówce pocztowej
  • w sklepach, w których działa punkt płatniczy
  • poprzez bankowość mobilną - za pośrednictwem osobistego telefonu z własną bankowością elektroniczną złożenie tą drogą dyspozycji oraz przesłanie na adres mailowy urzędnika potwierdzenie opłaty
  • przelew tradycyjny
Wydanie decyzji, w sprawach mieszkaniowych nie podlega opłatom skarbowym.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronom postępowania odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Starosty Poznańskiego.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Dodatkowe informacje

Miejsce załatwienia sprawy

Złożenie dokumentów: Sekretariat Wydziału parter, pokój Nr 010.
Wszelkie informacje w sprawach związanych z wnioskiem o pozwolenie na budowę można uzyskać pod nr telefonu
61 8410-504,  61 8410-550.
Odbiór dokumentów: parter, pokój nr 009. Decyzję Inwestor odbiera osobiście lub za pośrednictwem osoby przez niego upoważnionej lub decyzja przesłana jest listem poleconym. Upoważnienie przedkłada się na piśmie w oryginale wraz z uiszczoną opłatą skarbową. Wszelkie informacje w sprawach związanych z odbiorem dokumentacji można uzyskać pod  nr 61 8410-513.

Sposób załatwienia sprawy

W postępowaniu administracyjnym o pozwolenie sprawdza się kompletność wniosku  - w przypadku braków wzywa się Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. W sytuacji nie uzupełnienia wniosku we wskazanym terminie sprawa pozostaje bez rozpatrzenia.

W trakcie postępowania informacji udziela inspektor prowadzący postępowanie wskazany podczas składania wniosku.
Postępowanie administracyjne kończy wydanie decyzji.


Na podstawie Art. 47 ust. 2a pkt. 2 Ustawy Prawo Budowlane wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości składa się za pośrednictwem portalu e-Budownictwo.

Po kliknięciu w poniższy formularz nastąpi automatyczne przekierowanie na zewnętrzny portal e-Budownictwo.

E-formularz

© 2024 Starostwo Powiatowe w Poznaniu
aplikacja: 1.10.001.004, baza: 1.8.5.8