A+
A-
Wersja kontrastowa
Starostwo Powiatowe w Poznaniu

 Drukuj

e-U10 Uzyskanie zaświadczenia w sprawie dodatku mieszkaniowego

Kogo dotyczy

Osoby chcące uzyskać zaświadczenie

Czas realizacji

Do 7 dni od dnia złożenia wniosku.
Do terminu rozpatrzenia wniosku nie wlicza się terminów przewidzianych przepisami prawa do dokonania określonych czynności i okresów zawieszania postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy Inwestora, albo z przyczyn niezależnych od organu.

Wymagane dokumenty

Wniosek na drukach podpisany przez Inwestora/ów lub osobę upoważnioną przez Inwestora (druk do pobrania ze strony internetowej lub w urzędzie). Upoważnienie przedkłada się na piśmie w oryginale wraz z uiszczoną opłatą skarbową.

Opłaty

Opłatę skarbową uiszcza się wraz ze składanym wnioskiem (wówczas opłata ta zostanie naliczona) na konto: nazwa odbiorcy:
Miasto Poznań, Wydział Finansowy,
Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych,
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań;
nr rachunku konto PKO Bank Polski S.A.
94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

Opłaty można dokonać między innymi:

  • w placówce pocztowej
  • w sklepach, w których działa punkt płatniczy
  • poprzez bankowość mobilną - za pośrednictwem osobistego telefonu z własną bankowością elektroniczną złożenie tą drogą dyspozycji oraz przesłanie na adres mailowy urzędnika potwierdzenie opłaty
  • przelew tradycyjny

Tryb odwoławczy

Od postanowienia o odmowie wydania zaświadczenie przysługuje stronom postępowania zażalenie do Wojewody Wielkopolskiego, w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia. Zażalenie składa się za pośrednictwem Starosty Poznańskiego.

Podstawa prawna

  • Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych.
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego.

Dodatkowe informacje

Złożenie dokumentów: Sekretariat Wydziału, parter, pokój Nr 010. Wszelkie informacje w sprawach złożonego wniosku o wydanie zaświadczenia w sprawie dodatków mieszkaniowych można uzyskać pod nr telefonu 61 8410-504, 61 8410-550.
Odbiór dokumentów: parter, pokój nr 009. Zaświadczenie  Inwestor odbiera osobiście lub za pośrednictwem osoby przez niego upoważnionej. Upoważnienie przedkłada się na piśmie wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 złotych. Nie pobiera się opłaty od członków najbliższej rodziny i zameldowanych pod tym samym adresem.
Wszelkie informacje w sprawach związanych z odbiorem dokumentacji można uzyskać pod nr 61 8410-513.

Sposób załatwienia sprawy - wydanie zaświadczenia albo wydanie postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia.

© 2024 Starostwo Powiatowe w Poznaniu
aplikacja: 1.10.001.004, baza: 1.8.5.8