A+
A-
Wersja kontrastowa
Starostwo Powiatowe w Poznaniu

 Drukuj

e-U04 Wnioski o wszczęcie postępowania w przedmiocie wyłączenia z produkcji gruntów rolnych

Kogo dotyczy

Inwestora, który ma zamiar rozpocząć nierolnicze użytkowanie gruntu rolnego i uzyskać w związku z tym decyzję o wyłączeniu gruntu rolnego z produkcji (np. przed uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę lub przed dokonaniem zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych, o których mowa w ustawie Prawo Budowlane) lub otrzymać dokument stwierdzający, że grunt rolny przed rozpoczęciem nierolniczego użytkowania nie wymaga uzyskania takiej decyzji. 

Czas realizacji

Jeden miesiąc - na wydanie decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej.

Wymagane dokumenty

  • Wniosek o wyłączenie z produkcji gruntów rolnych położonych na terenie powiatu poznańskiego. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko (nazwę) wnioskującego, oznaczenie geodezyjne nieruchomości: obręb (położenie), arkusz mapy, numer działki.
Załączniki:

  • ostateczna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).
W przypadku, gdy nie ma wymogu uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (tzn. gdy dla gruntów w granicach działki na której ma być realizowana inwestycja, funkcjonuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego), Inwestor może przedłożyć - o ile posiada - wypis i wyrys z obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego danej gminy obejmującego przedmiotowy teren bądź informację o terenie wydaną przez właściwy urząd gminy.

  • dowód stwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością, np. umowa kupna - sprzedaży, umowa darowizny, umowa dzierżawy, skrócony odpis księgi wieczystej (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem, inne),
  • zestawienie powierzchni sporządzone w formie opisowej wraz z podpisem osoby uprawnionej do jego sporządzenia. Całe zamierzenie budowlane (a więc powierzchnia wnioskowanego do wyłączenia gruntu) powinno zawierać: powierzchnię zabudowy projektowanych budynków, powierzchnie utwardzone (np. drogi, parkingi, place, chodniki), minimalną powierzchnię biologicznie czynną, układ sieci i urządzeń uzbrojenia terenu,
  • mapa do celów projektowych z naniesionym planem zagospodarowania przedmiotowej działki (zgodnie z projektem budowlanym), z zaznaczeniem przez projektanta granicy terenu zainwestowanego, tj. zaznaczenie wyraźnym obrysem powierzchni niezbędnej do wyłączenia – odpowiadającej obszarowi o regularnych kształtach geometrycznych (zwarty kontur), oznaczonym wielkimi literami (A-B-C-…)
  • pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty skarbowej,
  • w przypadku, gdy z tytułu wyłączenia gruntu rolnego z produkcji decyzją Starosty Poznańskiego naliczona została należność i opłaty roczne, inwestor w momencie faktycznego wyłączenia gruntu z produkcji przedkłada (w celu obniżenia wyliczonej należności) - dokument określający wartość rynkową gruntu objętego wyłączeniem, ustaloną według cen rynkowych stosowanych w danej miejscowości w obrocie gruntami, w dniu faktycznego wyłączenia tego gruntu z produkcji (np. opinia rzeczoznawcy majątkowego).

Opłaty

Wniosek z załącznikami, decyzja lub zaświadczenie nie podlegają opłacie skarbowej.

Opłacie skarbowej podlega złożenie dokumentu pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii, płatna przelewem na rachunek bankowy:
Miasto Poznań, Wydział Finansowy, Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych,
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań;
konto PKO Bank Polski S.A.
94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

Z opłaty skarbowej zwolnieni są małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Starosty Poznańskiego, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Dodatkowe informacje

Podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku jest: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

Zestawienie powierzchni obejmować powinno powierzchnię przeznaczoną do wyłączenia z produkcji rolnej oraz powierzchnię ewentualnego terenu niezainwestowanego – pozostającego w czynnym użytkowaniu rolniczym (o ile taki ma pozostać), z uwzględnieniem przepisów Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27.07.2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 1391).

Część działki stanowiąca teren niezainwestowany, czyli teren który nie będzie podlegał wyłączeniu gruntu z produkcji, należy opisać jako „teren w czynnym użytkowaniu rolniczym”.

Projekt zagospodarowania działki (przedstawiony w formie graficznej – mapa oraz w formie opisowej) powinien być zgodny z granicami całego zamierzenia budowlanego przedstawionego w projekcie zagospodarowania działki stanowiącym dokument do wniosku o pozwolenie na budowę. Linie wskazane w projekcie zagospodarowania działki lub terenu, stanowiącym załącznik do pozwolenia na budowę albo zgłoszenia budowy powinny jednocześnie wyznaczyć powierzchnię gruntów podlegających wyłączeniu z produkcji rolniczej.

Zestawienie powierzchni sporządzone w formie opisowej powinno być zgodne z częścią rysunkową.

Pod pojęciem "wyłączenie gruntów rolnych z produkcji" rozumie się: - rozpoczęcie innego niż rolnicze lub leśne użytkowanie gruntów (zgodnie z art. 4 pkt 11 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Zgodnie z tą ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych wyłączenie z produkcji użytków rolnych klas: I, II, III, IIIa i IIIb, użytki rolne wytworzone z gleb pochodzenia organicznego klas IV, IVa, IVb, V i VI oraz grunty wymienione w art. 2 ust 1 pkt 2 - 10 (między innymi grunty pod urządzeniami melioracji wodnych) winno być poprzedzone uzyskaniem decyzji zezwalających na takie wyłączenie.

Z produkcji rolnej wyłączyć można grunty, które w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zostały przeznaczone na cele nierolnicze i nieleśne. Wyłączenie gruntów może być trwałe lub nietrwałe (czasowe). Osoba, która uzyskała zezwolenie na trwałe wyłączenie gruntu rolnego z produkcji jest zobowiązana do uiszczenia należności czyli jednorazowej opłaty zgodnie z określoną w tej ustawie wysokością oraz opłat rocznych, stanowiących 10% należności przez okres 10 lat. Osoba, która uzyskała zezwolenie na nietrwałe (czasowe) wyłączenie gruntu rolnego jest zobowiązana do uiszczenia opłat rocznych przez okres faktycznego wyłączenia, jednak nie dłużej jak przez okres 20 lat. Należność umniejsza się o wartość rynkową wyłączonego gruntu.

Obowiązek uiszczania należności i opłat rocznych nie dotyczy wyłączenia gruntów z produkcji rolnej na cele budownictwa mieszkaniowego do 0,05 ha w przypadku budynku jednorodzinnego i do 0,02 ha na każdy lokal w przypadku budynku wielorodzinnego.

Właściwym w sprawach ochrony gruntów rolnych jest starosta, a gruntów leśnych dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, z wyjątkiem obszarów parków narodowych, gdzie właściwym jest dyrektor parku.


Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa; Referat ds. ochrony gruntów rolnych,
II piętro, pok. 204, tel. 61 8410- 561, 61 8410-558, 61 8410-560, 61 8410-563, 61 2228-989, 61 8410- 555,
61 2269-228, 61 8410- 576, 61 418-827, 61 8410-642.
Złożenie dokumentów: Kancelaria Starostwa, parter, pokój 002.
Odbiór dokumentów: decyzja lub zaświadczenie przesłane zostaną listem poleconym. Istnieje możliwość osobistego odbioru decyzji lub zaświadczenia. Wówczas prosimy o podanie we wniosku nr telefonu w celu powiadomienia
o możliwości odbioru decyzji lub zaświadczenia.

Sposób załatwienia sprawy

Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej następuje w formie decyzji administracyjnej.  Sprawy o wydanie decyzji lub zaświadczenia prowadzone są w trybie przepisów ustawy z dnia 03.02. 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

© 2024 Starostwo Powiatowe w Poznaniu
aplikacja: 1.10.001.004, baza: 1.8.5.8