A+
A-
Wersja kontrastowa
Starostwo Powiatowe w Poznaniu

 Drukuj

e-U12 Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę

Kogo dotyczy

Osoby chcące uzyskać decyzję

Czas realizacji

Decyzje w Wydziale Administracji Architektoniczno - Budowlanej wydawane są niezwłocznie w terminie do miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin rozpatrzenia sprawy wynosi 2 miesiące.
Do w/w terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek wraz z oświadczeniem o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w formie elektronicznej należy pobrać ze strony internetowej e-budownictwa - https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/
 • Wniosek na drukach podpisany przez Inwestora /ów/ lub osobę upoważnioną przez Inwestora (druk do pobrania ze strony internetowej lub w urzędzie). Upoważnienie przedkłada się na piśmie w oryginale wraz z uiszczoną opłatą skarbową.
Załączniki:

 • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w oryginale wypełnione na drukach ściśle określonych przepisem prawa (druk do pobrania ze strony internetowej lub w urzędzie),
 • pisemna zgoda dotychczasowego Inwestora(ów) na przeniesienie decyzji pozwolenia na budowę na rzecz innego podmiotu. Zgoda, o której mowa w ust. 1 pkt 2, nie jest wymagana, jeżeli własność nieruchomości lub uprawnienia wynikające z użytkowania wieczystego dotyczącego nieruchomości, objęte decyzją o pozwoleniu na budowę po wydaniu tego pozwolenia przeszły z dotychczasowego inwestora na nowego inwestora wnioskującego o przeniesienie pozwolenia na budowę.
 • pisemne oświadczenie nabywcy(ów) o przyjęciu wszystkich warunków zawartych w wydanej decyzji pozwolenia na budowę,
 • oryginał decyzji pozwolenia na budowę lub kserokopia decyzji potwierdzona za zgodność z oryginałem, wraz z dziennikiem budowy (oryginał lub kopia) w przypadku, kiedy został on już wydany.

Opłaty

Opłatę skarbową uiszcza się wraz ze składanym wnioskiem (wówczas opłata ta zostanie naliczona) na konto: nazwa odbiorcy:
Miasto Poznań, Wydział Finansowy,
Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych,
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań;
nr rachunku konto PKO Bank Polski S.A.
94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

Opłaty można dokonać między innymi:
 • w placówce pocztowej
 • w sklepach, w których działa punkt płatniczy
 • poprzez bankowość mobilną - za pośrednictwem osobistego telefonu z własną bankowością elektroniczną złożenie tą drogą dyspozycji oraz przesłanie na adres mailowy urzędnika potwierdzenie opłaty
 • przelew tradycyjny
Wydanie decyzji, w sprawach mieszkaniowych nie podlega opłatom skarbowym.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronom postępowania odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Starosty Poznańskiego.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego.
Na podstawie Art. 40 ust. 5 Ustawy Prawo Budowlane wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę składa się za pośrednictwem portalu e-Budownictwo.

Dodatkowe informacje

Stronami w postępowaniu o przeniesienie pozwolenia na budowę są jedynie podmioty, między którymi ma być dokonane przeniesienie decyzji.

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązanego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych Przeniesienie pozwolenia na budowę może nastąpić tylko w przypadku kiedy decyzja pozwolenia na budowę jest ważna. Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata.

Pełnomocnictwo

Inwestor (zarówno osoba fizyczna, osoba prawna jak i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną) może złożyć wniosek o pozwolenie na budowę lub dokonać zgłoszenia działając przez pełnomocnika. Pełnomocnik w imieniu inwestora może również złożyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. W tym kontekście należy wskazać, że ze względu na sankcje karną przewidzianą za złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia oraz w celu uniknięcia wątpliwości do co zakresu pełnomocnictwa zasadnym jest, by zawierało ono wskazanie, że inwestor udzielający pełnomocnictwa do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę albo do zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego zarazem upoważnia pełnomocnika do złożenia oświadczenia o posiadanym przez inwestora prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, o ile inwestor nie składa takiego oświadczenia osobiście.


Miejsce załatwienia sprawy

Złożenie dokumentów: Sekretariat Wydziału parter, pokój Nr 010. Wszelkie informacje w sprawach związanych
z wnioskiem  można uzyskać pod nr telefonu 61 8410-504, 61 8410-550.
Odbiór dokumentów: parter, pokój nr 009. Decyzję wraz z załącznikami Inwestor odbiera osobiście
lub za pośrednictwem osoby przez niego upoważnionej. Upoważnienie przedkłada się na piśmie w oryginale
wraz z uiszczoną opłatą skarbową. Wszelkie informacje w sprawach związanych z odbiorem dokumentacji można uzyskać
pod nr 61 8410-513.

Sposób załatwienia sprawy

W postępowaniu administracyjnym o wydanie decyzji przeniesienia pozwolenia na budowę na rzecz innego Inwestora sprawdza się kompletność wniosku w przypadku braków wzywa się Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku
w wyznaczonym  terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia otrzymania wezwania. W sytuacji nie uzupełnienia wniosku
we wskazanym terminie  sprawa pozostaje bez rozpatrzenia.

Wezwania wydawane w toku prowadzonego postępowania administracyjnego oraz  decyzje o odmowie przeniesienia pozwolenia na budowę wydawane w trybie administracyjnym Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej przesyła do Inwestora listem poleconym za dowodem doręczenia.
W trakcie postępowania informacji udziela inspektor prowadzący postępowanie wskazany podczas składania wniosku.    
Postępowanie administracyjne kończy wydanie decyzji
.


Na podstawie Art. 40 ust. 5 Ustawy Prawo Budowlane wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę składa się za pośrednictwem portalu e-Budownictwo.

Po kliknięciu w poniższy formularz nastąpi automatyczne przekierowanie na zewnętrzny portal e-Budownictwo.

E-formularz

© 2024 Starostwo Powiatowe w Poznaniu
aplikacja: 1.10.001.004, baza: 1.8.5.8