A+
A-
Wersja kontrastowa
Starostwo Powiatowe w Poznaniu

 Drukuj

e-U13 Przeniesienie praw i obowiązków ze zgłoszenia

Kogo dotyczy

Osoby chcące uzyskać zaświadczenie

Czas realizacji

Szczegółowe informacje na stronie głównej Wydziału Urbanistyki i Architektury.Zgłoszenia w Wydziale Urbanistyki i Architektury rozpatrywane są w terminie 21 dni od dnia złożenia kompletnego zgłoszenia.W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia na Inwestora jest nakładany postanowieniem obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia - wydawany jest sprzeciw w drodze decyzji. Nałożenie takiego obowiązku przerywa bieg terminu na rozpatrzenie zgłoszenia.

Wymagane dokumenty

  • Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia
  • Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
  • Rodzaj i zakres robót objętych zgłoszeniem
  • Zgoda dotychczasowego inwestora, który dokonał zgłoszenia

Opłaty

Opłacie nie podlega zgłoszenie bez projektu. Wykaz opłat skarbowych za zgłoszenie z projektem:- przyjęcie zgłoszenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego, w którym wydzielono lokal użytkowy - 1 zł za każdy m2 niemieszkalnej powierzchni użytkowej (nie więcej niż 539 zł)- przyjęcie zgłoszenia dotyczącego budowy sieci:

  • długości do 1 kilometra - 105 zł
  • długości powyżej 1 kilometra - 2 143zł
- opłata za pełnomocnictwo 17 zł (każdy stosunek pełnomocnictwa).Opłatę skarbową uiszcza się z chwilą składania wniosku na rachunek bankowy a dowód wpłaty dołącza się do wniosku - Urząd Miasta Poznania Wydział Finansowy, Oddział Dochodów Budżetowych, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań PKO BP S.A. 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

Tryb odwoławczy

Sprzeciw następuje w formie decyzji administracyjnej, od której stronie przysługuje odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Wydziału Urbanistyki i Architektury.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 j.t.)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735 j.t.)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2021.1923 j.t.)

Dodatkowe informacje

Na podstawie Art. 40 ust. 5 Ustawy Prawo Budowlane wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu składa się za pośrednictwem portalu e-Budownictwo.

Po kliknięciu w poniższy formularz nastąpi automatyczne przekierowanie na zewnętrzny portal e-Budownictwo.

E-formularz

© 2024 Starostwo Powiatowe w Poznaniu
aplikacja: 1.10.001.004, baza: 1.8.5.8