A+
A-
Wersja kontrastowa
Starostwo Powiatowe w Poznaniu

 Drukuj

e-U01 Uzyskanie zaświadczenia dotyczącego objęcia działki uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach


 

Kogo dotyczy

Osoby chcące uzyskać zaświadczenie

Czas realizacji

do 7 dni

Wymagane dokumenty

  • Wniosek o wydanie zaświadczenia złożony przez właściciela lub współwłaściciela nieruchomości lub pełnomocnika.
Załączniki:
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej
  • w przypadku udzielenia pełnomocnictwa – jego oryginał wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa

Opłaty

Opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za wydanie zaświadczenia oraz 17,00 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii, płatna przelewem na rachunek bankowy:
Miasto Poznań, Wydział Finansowy, Oddział Pozostałych Dochodów Budżetowych,
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań
konto PKO Bank Polski S.A.
94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

Tryb odwoławczy

W przypadku odmowy wydania zaświadczenia stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Starosty Poznańskiego, w ciągu 7 dni od daty otrzymania postanowienia

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
  • ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach,
  • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Dodatkowe informacje

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Referat ds. przyrody i leśnictwa.
Złożenie dokumentów: Kancelaria Starostwa, parter, pokój 002.
Odbiór dokumentów: listownie lub osobiście przez wnioskodawcę albo jego pełnomocnika,  II piętro, pokój 225.

Sposób załatwienia sprawy

Zaświadczenie stwierdzające fakt, czy działka jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach.

Starosta Poznański nie jest właściwy do wydawania zaświadczeń w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność lub współwłasność Skarbu Państwa oraz położonych na terenie miasta Poznania.


Informacje merytoryczne - II piętro, pok. 225 tel.: 61 8410-507, 61 8410-577


© 2024 Starostwo Powiatowe w Poznaniu
aplikacja: 1.10.001.004, baza: 1.8.5.8